Poskytování právních služeb

Svým klientům poskytuji právní služby ve všech oblastech práva České republiky spočívající zejména v sepisu a revizi smluv, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, vymáhání pohledávek, poskytování právního poradenství.

 

Občanské právo

 • právní poradenství, sepis a revize smluv (například kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, zástavní smlouva, smlouva o zápůjčce)
 • zastupování v řízení před soudy nebo před notářem v dědickém řízení
 • sepis návrhů, žalob a jiných podání
 • zastupování při mimosoudních jednáních
 • vymáhání náhrady škody

Vymáhání pohledávek

 • mimosoudní řešení (výzva dlužníkovi, dohoda o splátkách)
 • zastupování v soudním řízení
 • zastupování v exekučním řízení

Rodinné právo

 • právní porady, sepis návrhů a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy
 • zejména úprava práv a povinností k dětem (výchova, výživné – stanovení, zvýšení, snížení)
 • dalších vyživovacích povinností – mezi manžely, rozvedenými manžely
 • rozvod, vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • v sepis smluv, dohod a dalších právních úkonů
 • právních porady
 • uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů
 • zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy
 • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení), spory o platnost výpovědi, mzdové nároky a odstupné, náhrada škody

Obchodní právo a právo společností

Právní porady, rozbory, sepis a revize smluv, sepis návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a v rozhodčím řízení.

Insolvenční právo

 • porada o nejvhodnějším způsobu řešení úpadku
 • sepis insolvenčních návrhů
 • sepis návrhů na povolení oddlužení
 • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení 

Právo nemovitostí

 • sepsání nebo revize smluv (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcného břemene, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví) včetně advokátní úschovy a zajištění návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • sepsání nebo revize nájemních smluv 

 

Správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Trestní právo

 • sepsání trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepis podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení

Informace pro klienty dle zákona o ochraně spotřebitele:

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz)

O MNĚ

 

V roce 2003 jsem ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2004 do 2014 jsem získala praxi ve velké advokátní kanceláři v Hradci Králové (jako advokátní koncipientka a později jako zaměstnaná advokátka), kde jsem se věnovala mimo jiné občanskému právu (vč. rodinného), revizi obchodních smluv, vymáhání pohledávek, pracovnímu a insolvenčnímu právu. Od roku 2015 jsem zahájila samostatnou advokátní praxi v Kostelci nad Orlicí.

Mým cílem je poskytování právních služeb s důrazem na osobní přístup.

Osobní schůzky jsou možné po předchozí dohodě v sídle advokátní kanceláře, v případě potřeby i v bydlišti klienta.

 

Ceny právních služeb 

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům
je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. 

Způsoby určení odměny:

D/ ZASTOUPENÍ ADVOKÁTEM V SOUDNÍCH SPORECH

Pokud se necháte zastoupit advokátem, vzniká v případě úspěšného sporu nárok na úhradu nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu, na základě kterého vám náklady za každý úkon advokáta uhradí protistrana ze svých prostředků. Neúspěšná protistrana vám tak musí uhradit náklady na soudní spor ve výši stanovené advokátním tarifem, kdy tato částka ve většině případů přesahuje částku, kterou za právní služby zaplatíte.

Ve všech případech odměn jsem připravena Vám sdělit předpokládaný odhad nákladů a navrhnu způsob stanovení odměny, který pro Vás bude nejvhodnější.

 

Ceník vybraných úkonů:

Konzultace

 • 500,- Kč za každou započatou hodinu (v případě první konzultace v rozsahu do 1/2 hodiny 300,- Kč)

Sepsání návrhu na tzv. smluvený rozvod vč. dohody o vypořádání a zastupování u soudu 

 • od 5.000,- Kč

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad

 • od 3.000,- Kč dle ceny nemovitosti a složitosti smlouvy

Sepsání kupní smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad

 • od 4.000,- Kč dle ceny nemovitosti a složitosti smlouvy

 

Advokátní úschova - sepsání smlouvy, úschova listin, zajištění vkladu práva

 • od 4.000,- Kč

Sepsání návrhu na oddlužení

 • 4.000,- Kč pro jednotlivce
 • 6.000,- Kč pro manžely

Revize kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, ap.

 • od 1.000,- Kč dle složitosti a hodnoty předmětu smlouvy

Zastupování u soudu, správního orgánu, sepis žalob, vyjádření

 • od 1.000,- Kč za úkon právní služby dle složitosti věci a hodnoty předmětu sporu

 

Ke sjednání konkrétní výše  nebo způsobu stanovení odměny za poskytování mých právních služeb dochází po zjištění předpokládaného rozsahu a složitosti věci, v průběhu první schůzky.

 

Kontakt 

Adresa kanceláře:

Tyršova 2

Kostelec nad Orlicí

PSČ: 517 41


 Tel.: +420 604 136 548

E-mail: klaskova-advokat@seznam.cz

IČ: 01265270

 

Banka: mBank S. A.

Č. účtu: 670100-2212131343/6210

ID Datové schránky: uydpgfw


Kontaktní formulář